5 tips – så engagerar du din målgrupp i egna kanaler

I en tid då många företag mer än någonsin är i behov av att stärka sin position och behålla engagemanget hos sin målgrupp ser realiteten i många fall tyvärr annorlunda ut. Att tipsa om vikten av att inte sluta med marknadsföringsaktiviteter i ett krisläge är såklart på sin plats, men man måste även vara ödmjuk inför det faktum att marknadsläget för många aktörer har förändrats i grunden. Likaså måste kommunikationen förändras – inte ställas in.

En utmaning uppstår dock när många företag till stor del byggt sina aktiveringar på modeller av relativt kortsiktiga kampanjfönster i köpt extern media. Att frysa dessa aktiviteter innebär inte bara att kommunikationen med såväl befintliga som potentiella kunder uteblir när den behövs som mest – arbetet med att sätta igång igen när läget normaliserat sig kommer att ta längre tid och konkurrensen om uppmärksamhet kommer troligen vara större än någonsin.

Det gäller med andra ord att hitta nya vägar för att skapa synlighet och engagemang hos målgruppen, vägar som primärt inte är baserade på korta kampanjperioder och stora externa mediaköp. 

En effektiv metod som inte ställer dessa krav är ett ökat fokus på content marketing i egna kanaler. De egna kanalerna är fortfarande en underskattad guldgruva för många företag, men får alldeles för ofta agera som samlingsplats för sälj- och kampanjmaterial snarare än skräddarsytt engagerande och värdeskapande innehåll.

Genom att distribuera relevant innehåll i kanaler du redan äger håller du igång en kostnadseffektiv dialog med både befintliga och potentiella kunder – samt engagerar målgruppen i en kontext nära din affär. Du skapar med andra ord synlighet till en lägre kostnad men med fortsatt stor möjlighet till konvertering. För att komma igång med ett lyckat always on-arbete rekommenderar vi följande fem steg:

1. Analys och strategi
Att inleda content marketing-arbetet med en tydlig analys och strategi är en förutsättning för ett lyckat resultat. Strategins omfattning bör vara i paritet med den satsning som planeras, men ska oavsett storlek alltid innehålla minst följande punkter:

  • Mål & syfte
  • Målgrupper
  • Kanaler
  • Mätbara KPI:er

Strategin bör även ses som ett levande dokument som uppdateras årligen utifrån de insikter det löpande arbetet och mätningarna ger. 

2. Tänk mottagarperspektiv
En av de absolut viktigaste aspekterna inom content marketing är att alltid sätta mottagarens behov först. Content marketing handlar i grunden om att inspirera, engagera och vägleda din målgrupp – inte tvinga på dem budskap om ett varumärke eller produkt. En bra grundregel är att i högre grad tänka “vad vill mottagaren höra” istället för “vad vill företaget berätta”.  När du väl skapat innehåll som är så intressant och relevant att målgruppen aktivt väljer att ta del av det kommer det sistnämnda att lösa sig per automatik. 

Mottagarperspektivet är även viktigt för den organiska SEO-trafiken. För att ditt innehåll ska synas bland sökresultaten krävs det att innehållet svarar på de frågor målgrupperna ställer. Ha heller inte en för säljig framtoning i ditt innehåll, det tenderar att skrämma bort mottagaren och minska trovärdigheten. Tänk redaktionellt före reklam – men avsluta gärna med en tydlig call to action.


3. Våga avgränsa
Ett vanligt misstag är att skapa innehåll som försöker säga alldeles för mycket till alldeles för många. Resultatet blir tyvärr att målgruppens vilja att följa kanalerna minskar då innehållet inte uppfattas som relevant. Lösningen är att våga avgränsa – både kring ämne, målgrupp och kanal.

Avgränsa ämne
Att skapa innehåll om ett för stort ämne leder ofta till att innehållet blir otydligt och svårt för målgruppen att ta till sig. Om du istället delar upp innehållet i olika delar kommer du kunna gå djupare i respektive del, ge ämnet mer omsorg och därmed bli både tydligare och mer relevant. Dessutom blir en positiv bieffekt att du får mer innehåll att löpande sprida. 

Tips! Länka mellan dina olika uttag inom relevanta närliggande ämnen, det skapar både ökad SEO-synlighet och ett mervärde för mottagaren.

Skapa personas
En annan viktig dimension av avgränsning är att våga definiera olika målgrupper. Att kommunicera till en alltför stor målgrupp med samma innehåll resulterar återigen i att det blir svårt att producera relevant och värdeskapande innehåll. Ett bra första steg är att bryta ner målgruppen i olika personas utifrån exempelvis demografi eller var i köpresan de befinner sig – därefter är det lättare att definiera vilka behov och frågor respektive persona har vid det tillfälle du önskar nå dem.

Välj kanal
Sist men absolut inte minst gäller det att välja rätt kanal utifrån innehållets karaktär och önskad målgrupp. Att publicera samma innehåll i samtliga kanaler bara för att de ska fyllas är sällan en bra idé. Utgå från vilket syfte respektive innehåll har och anpassa därefter formatet efter kanalen. Att våga skapa innehåll och idéer specifika för en kanal leder till starkare och mer relevant content för mottagaren.

4. Arbeta löpande och långsiktigt
Content marketing handlar om frekvens och långsiktighet. Att bygga en stark relation med din målgrupp kan ta tid, men lönar sig i form av hög lojalitet och återkommande kunder. En bra start är att skapa format som återkommande går att producera innehåll kring. De långsiktiga formaten underlättar dels vid produktion, men skapar även igenkänning hos målgruppen. Vet mottagaren vilket innehåll den förväntas få framöver kommer viljan att börja följa dina kanaler att öka.

5. Testa, mät och optimera
Det enda sättet att säkert veta vilket innehåll som fungerar bäst för just ditt affärsområde och målgrupp är att våga testa, mäta och löpande optimera.

Lycka till!

Är du intresserad av att höra mer om detta och diskutera hur ni skulle kunna arbeta med content marketing för att nå er målgrupp på bästa sätt? Tveka inte att höra av dig till oss! (…och där kom call to action)